Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др.
11.11.2010
Този документ прави обобщение на основните термини, данни, политики по отношение на компетенциите на работната сила, включително факторните влияния. Използваната методология включва национални и международни информационни и статистически източници – НСИ, Евростат, ОИСР, ЮНИДО и др., както и анкетни и социологически проучвания сред специфични и специализирани професионални групи по отношение на системите за оценка на компетенциите на работната сила.
16.03.2011
Този документ проучва пазара на труда в България през 2013 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от национални и регионални програми.
16.07.2014
В настоящото проучване се акцентира върху актуалните и бъдещи демографски проблеми на пазара на труда и произтичащите от тях заплахи и рискове. Те са разкрити и систематизирани в няколко източника: намаляване на населението, застаряване на населението, миграция, като към тях се прибавя и още един източник: качеството на човешкия капитал. Анализирани са процесите, проблемите и тенденциите на трудовия пазар, отчитайки въздействието на демографската ситуация и пазарната конюнктура. За тази цел е направено описание на пазара на труда чрез проследяване на динамиката и равнищата на основните индикатори за икономическа активност, заетост и безработица, доходи от труд /РЗ/ и разходи за труд на работодателите. Откроени са регионалните, секторните и статусните различия на пазара на труда, проследени са различията и в основните индикатори за динамиката на пазара на труда в сравнителен план: България - Европейски съюз. На тази основа са разкрити факторни зависимости, тенденции и очаквания, систематизирани са проблемите, очертани са насоки, политики и конкретни инструменти за тяхното реализиране.
31.10.2014
Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2011 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. За постигането на целта на анализа е извършено събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки на работа от Национални и регионални програми. При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания на местен и чужд опит по политики на пазара на труда, анкетни проучвания проведени по проекта и други, обобщение на опита и „добри практики” в регионални и браншови организации, членуващи в БСК в тази област, както и подходящи информационни източници по обекта на анализа. Обстойно се разглежда политиките на управление на заетостта на пазара на труда - формите и начините за модернизиране на трудовото законодателство; повишаване качеството на човешкия капитал; ограничаването на недекларираната заетост: разработването на програми за заетост – национални, регионални, браншови, специфични; повишаване мобилността на работната сила; финансиране на активната политика на пазара на; прилагане на иновативни подходи за реализиране на политиката на пазара на труда; развитие на социален и граждански диалог. Формулирани са препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на проекта, включително и предложения за промяна на нормативната база е тази област.
07.05.2012
Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2012 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки за работа от национални и регионални програми.
13.05.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа