Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Настоящите методически указания са създадени в рамките на националния проект за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони и имат за цел да подпомогнат създаването, внедряването и ефективното използване на управление, базирано на компетенции, чрез обективен анализ и оценка на длъжностите, създаване на работещ компетентностен модел и разработване на карти за оценка на компетенциите.
15.12.2011
Документът представя методика за оценка на компетенциите по отделни позиции във фирмата и на браншово/регионално равнище. Представена е и методика за приложение на оценката на компетенциите в анализа на потребностите от обучение и развитие на фирмено равнище. Анализирани са практиките по оценка на компетенциите в България и на дейността на центровете за оценка и развитие. Изготвен е класификатор на инструментите за оценка на компетенциите.
11.11.2010
Основна цел на проучването е идентифицирането на иновативни методи за оценка на компетенциите. Моделът предоставя важна информация за нуждите на управлението на човешките ресурси и по-конкретно за целите на изготвяне на персонални планове за развитие, планиране на обучението и планиране на кариерата. Като иновативен симулационен модел е идентифицирана и „сериозната игра”, като проучването акцентира на възможностите й в различни модификации да развие и повиши ключовата за компаниите компетенция „работа в екип”. Определено е и мястото на оценяването като част от процеса на обучение.
04.07.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа