Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е разработване на Секторен анализ за Сектор С, Преработваща промишленост, 28 „Производство на машини с общо и специално предназначение”. За разработването на анализа са използвани статистически източници – национални – НСИ, НОИ и др., и международни – Евростат. Използвани са и подготвените до момента разработки по проекта. Данните са подбрани, обработени и анализирани за фирмите от сектора. Осъществявана е системна комуникация с фирми от сектора. Авторите са изложили свои мнения и становища, в съответствие с квалификацията, опита, наличната информация и добри практики.
27.01.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа