Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да даде кратка синтезирана информация за сектор „Охрана и разследване“, която да бъде оценена и заложена като основа за разработка на проект за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Разглежда се икономическата и социалната обстановка в страната през последните няколко години, като са направени констатации и изводи от гледна точка на заетост и работна сила в сектора.Освен, че е направен анализ на основните проблеми и тенденции, се прави съпоставка и спрямо наличните такива в страните от Европейския съюз.
31.01.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа