Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.
Проучване на пазара на труда в България през 2012 г.
10.05.2013

Целта на този документ е проучване на пазара на труда в България през 2012 г. - текущо състояние и очаквани тенденции в секторен и регионален разрез, в т.ч. основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура на заетите лица. Извършени са събиране, анализ и синтез на информация от различни аспекти на пазара на труда от НСИ, НОИ, АЗ, МТСП, Министерство на здравеопазването, Икономически и социален съвет, Световната банка и други. Използвани са констатации, изводи и насоки за работа от национални и регионални програми. При разработката на анализа са използвани резултатите от подобни изследвания и анкетни проучвания, проведени по проекта, както и други, обобщение на опита на регионални и браншови организации, членуващи в БСК.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа