Анализи
Проучване на мерки за валидиране на неформално придобити компетенции на европейско и национално ниво. Потенциално приложение в MyCompetence
24.10.2019


Настоящият документ е разработен с цел проучване на възможности за разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“. Този документ описва направено проучване за мерките на национално и европейско ниво за валидиране на неформално придобитите компетенции, както и нивото на напредък в конкретните страни членки.
Доклад за приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда
01.08.2019


Анализът на приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда е разработен от експерти на БСК и обхваща три експертни проучвания: 1. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в компетентностните профили на ключови длъжности, включени в системата MyCompetence. 2. Експертно проучване на приложимостта на европейските стандарти за компетентност (представени в ESCO) в онлайн обявите на българските работодатели за подбор на персонал (в частта изискванията към кандидатите). 3. Експертно проучване относно приложимостта на европейските стандарти за компетентност на българския пазар на труда - телефонно проучване чрез структурирано интервю - допитване до специалисти човешки ресурси в 50 предприятия, обхванати в инфраструктурата на системата MyCompetence. Документът е в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“ по проект BG05M9OP001-1.013-0001-C01 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Идеите движат света, а не парите
03.05.2017


Вече сме във времето на икономика, която не се основава толкова на капитали, колкото на знания, идеи, иновации, скоростно внедряване на проекти. Бързината е определяща и вече не големият изяжда малкия, е бързият поглъща бавния. Жизненият цикъл на продуктите се скъсява и непрекъснато има нужда от иновации. Парите се насочват не толкова към разширяването на нови мощности, колкото към идеи, които ще донесат висока добавена стойност. Клиентите са много по-добре информирани, те търсят и сравняват оферти, поставят своите изисквания и избират най-доброто. Инвеститорите са по-иновативни и са двигател на промяната. Живеем в т. нар. просветена конкуренция, където се състезават не капитали и производствени мощности, а идеи. Днес бизнес може да се стартира и бързо да се разшири с минимален капитал. Иновациите са фактор.
Управление на преживяванията на служителите
02.05.2017


Днес, все повече се очертава тенденцията, че служителите гледат на работното място през призмата на потребители (вътрешен клиент). Освен доходи и сигурност, служителите искат да имат същите преживявания на работното място, каквито имат като потребители, като например да използват лесни, достъпни и съвременни технологии, да виждат смисъл в работата, да имат вълнуващи предизвикателства, да се чувстват успешни, да имат възможност да оценяват и споделят мнения за процеси, продукти и услуги и пр. Организациите започват да забелязват връзката между потребителския опит и преживяванията на служителите и за да осигурят уникален, положителен потребителски опит, те се стремят да създадат среда, където служителите не само да се чувстват ценени, но и да могат ефективно да си вършат работата. Казано по друг начин, качеството на живот на работното място, определя качеството на продукта, който се създава на това работно място. Разбирайки какво влияние оказва преживяването върху ангажираността и продуктивността на служителите, компаниите днес търсят начин как по-съществено да повлияят на този процес. Всичко това, доведе до появата на ново направление в мениджмънта - Employee Experience Management – EEM, което се фокусира върху управлението на преживяванията на хората в организацията. Преживяванията на служителите са сложна и важна тема, която налага на компаниите да оценят тясната връзка между физическата, емоционална и културна среда на служителите, както и средствата и връзките, от които те се нуждаят, за да изпълняват всекидневно работните си задължения.Библиотека
Секторен анализ на сектор „Строителство“ - 2013
16.10.2015


Секторен анализ на сектор „Строителство“ - 2013
Секторен анализ "Производство на химични продукти" 2013
13.08.2015


Документът проучва и анализира формиращите се тенденции в производствата от сектор „Химическа промишленост” в Европейския съюз и България в последните десет години. Показано е значението на сектора върху формирането на брутния вътрешен продукт, вноса и износа и създаването на нови работни места. Посочена е продуктивността и са направени сравнения с други сектори. Представен е анализ на влиянието на действащите нормативни документи в ЕС и страната и са посочени въздействията върху развитието на иновациите и ускореното реализиране на технологии с висока ефективност и минимизирано негативно въздействие върху качеството на околната среда и здравето на хората. На основа на направения анализ на развитието на технологиите са представени анализи за съответствието на компетенциите на експлоатационния и ръководен персонал върху ефективността на производствата. Направени са констатации, изводи и препоръки за подобряване на състоянието.
Секторен анализ на сектор "Туризъм", 2013
13.08.2015


Документът задълбочава изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектор „Туризъм”, като отчита очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции. Специално внимание в анализа е отделено на човешките ресурси – структура и вероятностите сценарии за развитие. Анализирани са основни групи кадри, длъжностните характеристики за различните групи персонал. Направен е анализ на ролята на сектор „Туризъм“ в икономиката на Европа и България в частност. В анализа намират място и въпросите за организацията на образователната и професионална подготовка в туризма. Анализирани са основните фактори и движещи сили за промяна, както и стратегиите за управление и мотивиране на човешките ресурси, повишаване компетенциите на работната сила.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа