Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014
Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014
31.03.2015

Документът обобщава основните заключения и препоръки от проведените в рамките на проекта анализи на пазара на труда, квалификационната и образователната структура, чуждия опит, проведените анкетни проучвания, както и представя ключовите елементи от инструментите за оценка на компетенциите и подбор на персонала.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа