Макроикономически анализи
Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони - 2012
04.07.2012

Крайната цел на настоящия анализ е актуализирането на контактните данни на избраните 400 водещи български предприятия, и предложение за пилотни предприятия в новите 3 сектора. Включването на едно предприятие в този списък е обективна положителна оценка за мащаба на бизнеса, предлагания продукт или услуга, качеството на мениджмънта, възможностите на компанията за растеж и успешно участие във все по-глобализиращата се национална и световна икономика. Настоящият анализ няма претенциите да разкрива с максимална точност действителното моментно състояние на изследваните предприятия, което би било обект на отделно, задълбочено икономическо проучване (Due diligence).

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на Република България - 2011
01.02.2012

Целта на този документ е да представи основните общи тенденции в развитието на икономиката на България чрез изследване на макроикономически показатели за периода 2005-2010 г. Използвани са показатели за брутен вътрешен продукт, външнотърговски стокообмен, инвестиционна активност, индикатори за преструктуриране на икономмиката. В анализа се съдържа прогноза за водещите фактори и движещи сили, които оказват влияние върху индустриалните промени, очакваните нововъзникващи професии и работни места. Чрез прилагане на форсайт техники са подготвени сценарии за развитие на макро- и секторно ниво. Прецизирана и приложена е методология за ранжиране на икономически сектори и браншове според степента на перспективност от гледна точка на прогнозиране на необходимите за бъдещото икономическо развитие работни места, квалификация и умения. За подготовката на методологията са използвани статистически бази данни: национални и международни, включително НСИ, НОИ, Евростат, UNIDO, UNCTAD, UN и др. За провеждане на изследването са използвани индикатори и критерии, като наборът на данните е въз основа на изследване на съществуваща информация.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2011 г.)
31.10.2011

Крайната цел на настоящия анализ е изработването на база данни с най-малко 400 водещи български предприятия, с цел подбор на подходящи пилотни предприятия с голямо значение в избраните сектори. Включването на едно предприятие в този списък е обективна положителна оценка за мащаба на бизнеса, предлагания продукт или услуга, качеството на мениджмънта, възможностите на компанията за растеж и успешно участие във все по-глобализиращата се национална и световна икономика.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)
Оценяване на компетенциите на работната сила
01.02.2011

Този документ прави обобщение на основните термини, данни, политики по отношение на компетенциите на работната сила, включително факторните влияния. Използваната методология включва национални и международни информационни и статистически източници – НСИ, Евростат, ОИСР, ЮНИДО и др., както и анкетни и социологически проучвания сред специфични и специализирани професионални групи по отношение на системите за оценка на компетенциите на работната сила. В анализа са използвани множество индикатори и критерии, методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от проучванията и анализите.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Изтеглете резюме на анализа оттук
Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2010 г.)
13.08.2010

Анализът разглежда състоянието на секторите и областите в икономиката на България на база агрегирани показатели и предприятията включени в тях, както и на самите предприятия едни спрямо други. Целта на документа е да даде алтернативен подбор от водещи сектори и региони, които биха могли да бъдат взети предвид за целите на проекта на БСК по ОПРЧР, както и да представи водещите предприятия в избраните сектори и информационна база с техните контактни данни.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Прессъобщение
„Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на България за периода 2005-2009 г.”
10.08.2010

Анализът прави преглед на макроикономическото състояние на страната за периода 2005-2009 г. Специално за целите на изследването е подготвена и приложена методология за класация на икономически сектори и браншове според тяхната перспективност и развитие с цел прогнозиране на потребните за бъдещото икономическо развитие на България работни места, необходимата квалификация и умения. Чрез прилагане на методологията са подбрани над 20 основни сектора и 10 региона за задълбочаване на анализите и формиране на референтна мрежа за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители) Прессъобщение

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа