Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основните фактори, влияещи за тяхното развитие за сектора "Транспорт". Източниците, използвани за целите на анализа са статистически –национални и международни. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на опита си, наличната информация и общоевропейските и световните практики.
08.02.2012
Този анализ разглежда икономическите параметри, състоянието на административната среда, както и основните фактори, влияещи върху динамиката на изискванията към работната сила и тяхното развитие за сектор "Транспорт" с акцент предимно върху подсектор „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“. Основният фактологически материал се отнася преди всичко за предприятията и организациите, членуващи в работодателската организация „Асоциация за обучение в транспорта“. Освен данни от официални статистическите източници, използваната литература и комуникацията с ръководствата на някои от избраните предприятия, изготвящите анализа излагат своето експертно становище на базата на своя опит, наличната информация и общоевропейските и световните практики. Формулирани са и препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на Проекта, включително за промяна на нормативната база и други документи, отнасящи се в по-широк контекст и до развитието на целия сектор „Транспорт“.
07.11.2012
Този документ представя развитието на процесите в сектор „Транспорт – спомагателни дейности” през последните пет години и тяхното отражение върху състоянието и перспективите за развитие на заетите в него. Направен е преглед на състоянието, проблемите и дефицитите, свързани с подобряване на знанията, уменията и компетенциите на човешките ресурси и начините за тяхното преодоляване.
14.11.2013

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа