Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основнитефактори, влияещи за тяхното развитие, за сектора "Дейности по обслужване на сгради и озеленяване".Източниците, използвани за целите на анализа са статистически – от национални и международни източници. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, експертите изготвили анализа излагат своето мнение на база на собствения опит, наличната информация,общоевропейските и световните практики.
07.02.2012

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа