Публикация Описание Автор Дата на публикацията
Целта на този документ е да разгледа в цялост и конкретика състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектора "Електротехника и електроника". Данните са подбрани, обработени и анализирани изцяло за фирми от сектора. Специално за настоящия анализ е разработен въпросник, предоставен на фирми в сектора, чиито отговори са използвани за целта на анализа. Освен базата данни от статистическите организации, използваната литература и комуникация с фирмите представители, изготвящите анализа излагат своето експертно мнение на база опита си, наличната информация и общоевропейските и световни практики.
28.12.2011
В този документ е разгледано състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят за сектор „Производство на електротехнически съоръжения”. Направен е опит за задълбочено изследването на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови знания, умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
15.12.2012
В този документ е разгледано състоянието на икономическите параметри, административната среда, работната сила и факторите, които им влияят в сектор „Производство на електротехнически съоръжения”. Направено е подробно изследване на тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчитат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г. Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови знания, умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.
16.01.2014

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа